Algemene Voorwaarden

Goodstore Netherlands B.V.

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Goodstore Netherlands B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid handelend onder de naam Goodstore.

 • Ons vestigingsadres:
  • Goudkarpersingel 33
  • 2492NE ‘s Gravenhage
 • Ons bezoekadres:
  • Ambachtsweg 6
  • 2641 KS Pijnacker
 • Bereikbaarheid:
  • Telefoonnummer: 070-3070400
  • Bereikbaar op werkdagen tussen 8:15 en 17:00
 • E-mailadres:
 • KvK-nummer: 55690629
 • Btw-identificatienummer: NL851819709B01

Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Goodstore: Goodstore Netherlands B.V. of één van haar handelsnamen;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die ingaat op een aanbieding of een overeenkomst aangaat met Goodstore;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Producten: alle goederen die door Goodstore worden verkocht;
 7. Diensten: alle diensten die Goodstore aanbiedt;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer;
 13. Overeenkomst/ Opdracht: de overeenkomst tot het leveren van het product door Goodstore of de opdracht tot het leveren van een dienst door Goodstore.
 14. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van Goodstore en op elke overeenkomst tussen Goodstore en de klant.
 2. Goodstore verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Goodstore voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Door de klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 5. Naast deze algemene voorwaarden kunnen tevens aanvullende voorwaarden voor specifieke producten- of diensten van toepassing zijn, in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de klant zich slechts beroepen op de toepasselijke aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de klant overlegd.
 6. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan nieuwe klanten langs elektronische weg ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Goodstore zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden te raadplegen via de webshop van Goodstore op www.goodstore.nl.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Goodstore is gerechtigd zonder opgaaf van redenen het aanbod te wijzigen, aan te passen of te weigeren.
 3. Goodstore streeft in haar aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten te geven. Als Goodstore gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Goodstore niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Goodstore kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. De door Goodstore in het aanbod gegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief vervoer-, verzending- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 – Offertes

 1. Offertes en aanbiedingen van Goodstore zijn vrijblijvend en vervallen, tenzij anders is overeengekomen, uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Goodstore niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van Goodstore offerte c.q. orderbevestiging.
 3. De in offertes c.q. orderbevestigingen van Goodstore genoemde levertijden en andere door Goodstore te verrichten prestaties en genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 4. De door Goodstore opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoer-, aflevering- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor Goodstore tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 6. Goodstore is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Artikel 6 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de klant van het aanbod of de offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Goodstore onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Goodstore is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Goodstore passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Goodstore daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Goodstore kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Goodstore op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd zonder opgaaf van redenen een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Goodstore bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Goodstore retourneren, conform de door Goodstore verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Goodstore. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Goodstore heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Goodstore bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Goodstore dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Goodstore kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. Goodstore zal deze uitsluiting van het herroepingsrecht in het aanbod, vermelden.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. Die door Goodstore tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. Die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. Voor losse kranten en tijdschriften;
  7. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  8. Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. Betreffende weddenschappen en loterijen;

Artikel 10 – Monsters, modellen en voorbeelden

 1. Indien door Goodstore een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 11 - Prijs/prijsverhoging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Goodstore afgegeven prijzen: in Europese valuta; exclusief BTW; op basis van door Goodstore gehanteerde minimum hoeveelheden; exclusief transportkosten; exclusief verzendkosten.
 2. Indien Goodstore met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Goodstore niettemin gerechtigd binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst over te gaan tot een verhoging van de prijs indien Goodstore kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziende omstandigheden of bij een prijswijziging die het gevolg is van een verandering in wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
  2. Of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat;
 4. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Goodstore niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

 1. Goodstore staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De door Goodstore geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.
 3. De klant dient na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 4. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Goodstore te melden.
 5. Niet zichtbare gebreken dient de klant binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan Goodstore.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 7. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Goodstore worden geretourneerd.
 8. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont, heeft de klant recht op herstel van de zaak. Goodstore kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De klant heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 9. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, danwel het niet juist opvolgen van instructies van Goodstore.
 10. Indien het een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
 11. Goodstore is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 12. De garantie geldt niet indien:
  1. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Goodstore en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  4. Geen complete betaling, conform de factuur van Goodstore, van de geleverde zaken plaats heeft gevonden;

Artikel 13 – Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Goodstore er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
 2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de klant nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 14 - Levering en uitvoering

 1. Goodstore zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Goodstore kenbaar heeft gemaakt.
 3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, worden de zaken opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 5, 6 en 7 van dit artikel is vermeld, zal Goodstore geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de volgende termijnen uitvoeren:
  1. 48 uur bij voorraadartikelen;
  2. 7 werkdagen bij productieartikelen;
  3. Uiterlijk 16 weken bij maatwerk door fabrieken extern uitgevoerd;
 5. Bovenstaande termijnen gelden niet indien de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 6. Alle levertermijnen zijn indicatief en nimmer fataal. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Goodstore zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Goodstore.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Goodstore tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Deelleveringen

 1. Het is Goodstore toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 – Verzendkosten

 1. De verzendkosten van bestellingen die in Nederland moeten worden bezorgd zullen door Goodstore worden doorberekend aan de eindklant die deze bestelling heeft geplaatst.
 2. Indien een bestelling moet worden bezorgd buiten Nederland zal Goodstore de tarieven voor het bezorgen in het buitenland doorberekenen aan de klant.
 3. Goodstore maakt voor leveringen in Nederland en in het buitenland uitsluitend gebruik van koeriers waarmee Goodstore wenst samen te werken.

Artikel 17 - Betaling

 1. Goodstore hanteert twee betaalmogelijkheden:
  1. Multisafepay: hierbij dient de betaling door de klant direct bij het bestellen van een product via de website van Goodstore te geschieden;
  2. Factuur digitaal: na het plaatsen van een bestelling wordt de factuur toe gemaild zodat het factuurbedrag later kan worden overgeboekt op bankrekening NL84INGB0007003945, onder vermelding van het factuurnummer en klantnummer;
 2. Goodstore neemt de opdracht(en) in productie indien aan de betalingsverplichting is voldaan.
 3. Goodstore heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, zelfs als er een fatale leveringstermijn is afgesproken, tot het moment dat de klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Goodstore aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim. Goodstore zal een eerste herinnering sturen, betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na herinneringsdatum.
 6. Na het verstrijken van 8 dagen na de eerste herinneringsdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Goodstore zal 1% van het openstaande verschuldigde bedrag ex BTW berekenen, plus €7,50 administratiekosten ex btw. Koper krijgt 8 dagen de tijd na de tweede herinneringsdatum te betalen.
 7. Na het verstrijken van 8 dagen na de tweede herinneringsdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Goodstore zal 1% van het openstaande verschuldigde bedrag ex BTW berekenen, plus €27,50 administratiekosten ex btw. Klant krijgt 8 dagen de tijd na de tweede herinneringsdatum te betalen. Blijft de klant in gebreke, dan zal Goodstore een incassobureau inschakelen waarvan de kosten voor de klant zijn. Zie Artikel 18 incassokosten.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de vorderingen van Goodstore en de verplichtingen van de koper jegens Goodstore onmiddellijk opeisbaar zijn.
 9. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 10. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. Voor bestel bedragen groter dan €1000,- geldt een 50-50% aanbetalingsregeling. De order wordt pas definitief wanneer 50% is aanbetaald, betaling van de overige 50% geschiedt binnen 14 dagen na levering.
 12. Bij Maatwerk artikelen geldt, tenzij anders overeengekomen, een aanbetalingsregeling van 100%.

Artikel 18 – Incassokosten

 1. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In geval van wanbetaling bij Nederlandse en Duitse debiteuren rekenen wij 15% incassokosten van de hoofdsom. In geval van wanbetaling bij debiteuren in de rest van Europa rekenen wij 30% incassokosten van de hoofdsom. Indien de hoofdsom lager is dan €2000, dan wordt er Rapport Voorwerk II gevorderd.
 2. Indien Goodstore aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Goodstore geleverde zaken blijven het eigendom van Goodstore totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Goodstore gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 2. Door Goodstore geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De klant geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Goodstore, danwel aan een door haar aan te wijzen derde, om in alle gevallen waarin Goodstore haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Goodstore zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Goodstore zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 20 – Emballage

 1. De klant is verplicht leenemballage, hieronder te verstaan pallets, bokken (t.b.v. glas), dan wel andere materialen die ten doel hebben een goede verzending te waarborgen en niet zijnde verpakkingsmaterialen, zoals karton en overige bescherm strips etc., binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren.
 2. Indien de klant zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit de te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 3. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Goodstore gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits Goodstore deze stappen in haar aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 21 – Ontbinding van de overeenkomst

In de volgende gevallen is Goodstore bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Goodstore schadevergoeding te vorderen:

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Goodstore omstandigheden ter kennis komen die Goodstore goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 2. Indien Goodstore de klant bij het sluiten van deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie; ingeval van faillissement, WSNP (Wet Schuld sanering Natuurlijk Persoon) of surseance van betaling van de klant;
 3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Goodstore zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Goodstore bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid

 1. Goodstore is jegens de klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
  1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 8 (Conformiteit en Garantie) van deze voorwaarden.
  2. Goodstore is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Goodstore of haar ondergeschikten.
  3. De aansprakelijkheid van Goodstore is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Goodstore in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 2. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Goodstore aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Goodstore beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Goodstore aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door Goodstore van Goodstore producten, ten gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van klant zich bevindt. Ook voor Goodstore of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van klant, sluit Goodstore uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Klant verplicht zich vooraf Goodstore volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan Goodstore aanvaardt klant uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van Goodstore ontstaat.

Artikel 23 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Goodstore geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Goodstore niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Goodstore daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Goodstore opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Goodstore niet mogelijk en is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Goodstore bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 24 - Klachtenregeling

 1. Goodstore beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Goodstore ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Goodstore binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Goodstore. Hierna kan de consument de klacht voorleggen aan een geschillencommissie, de kosten hieraan verbonden worden door de consument betaald aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij Goodstore schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Goodstore, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 25 – Rechts- en forumkeuze

 1. Op de (rechts)verhouding tussen Goodstore en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Goodstore en de klant zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de Rechtbank Den Haag (sector kanton locatie Den Haag). Evenwel heeft Goodstore het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 26 – Wijziging van de voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

Gebruik van deze website betekent dat je onze algemene voorwaarden accepteert.

Copyright 2018 Goodstore Netherlands B.V. Tel 070-3070400

ledborden.nl

🍪 Cookie instellingen
Fijn dat u er bent! We helpen u graag zo optimaal mogelijk en gebruiken hiervoor cookies. Stel ze hieronder naar wens in. Deze instellingen kunt u altijd wijzigen.